Volume 26, Issue 3, September 2012

Table of Contents

Articles

M. Mani, C. Shivaraju, A. N. Shylesha

DOI: 10.18311/jbc/2012/3491, Pagination: 201–216
   Full-Text PDF Abstract Views: 62 | Pdf Views: 259
H. Nagaraja, Prashanth Mohanraj

DOI: 10.18311/jbc/2012/3492, Pagination: 217-221
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 44
B. Vinothkumar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3493, Pagination: 222–229
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 217
S. Jeyarani, N. Sathiah, P. Karuppuchamy

DOI: 10.18311/jbc/2012/3494, Pagination: 234–239
   Full-Text PDF Abstract Views: 86 | Pdf Views: 68
P. D. Kamala Jayanthi, P. Sangeetha, Verghese Abraham

DOI: 10.18311/jbc/2012/3495, Pagination: 240-244
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 75
Dinesh Swami, Bishwajeet Paul

DOI: 10.18311/jbc/2012/3496, Pagination: 245–250
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 243
M. R. Siddhapara, M. B. Patel, H. V. Patel, S. G. Dumaniya

DOI: 10.18311/jbc/2012/3497, Pagination: 251-254
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 218
G. Sivakumar, A. Joseph Rajkumar, R. Rangeshwaran

DOI: 10.18311/jbc/2012/3498, Pagination: 255–259
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 93
Indu S. Sawant, S. D. Sawant, Yogita R. Rajguru, Pallavi N. Wadkar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3499, Pagination: 260–265
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 91
R. Senthil, L. Rajendran, K. Prabakar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3500, Pagination: 266–271
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 101
S. Jeyarani, R. Jagannath Singh, K. Ramaraju

DOI: 10.18311/jbc/2012/3501, Pagination: 279–282
   Full-Text PDF Abstract Views: 83 | Pdf Views: 240
Omkar Gavkare, Surjeet Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3502, Pagination: 283–284
   Full-Text PDF Abstract Views: 112 | Pdf Views: 126
Pranab Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2012/3503, Pagination: 288–290
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 42

Research Notes

P. Sakthivel, P. Karuppuchamy, M. Kalyanasundaram, T. Srinivasan

DOI: 10.18311/jbc/2012/3504, Pagination: 274–278
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 170
C. Kannan

DOI: 10.18311/jbc/2012/3505, Pagination: 285–287
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 22