Volume 33, Issue 3-4, December 2017

Table of Contents

Articles

Sushil Kumar, Shashi Prakash Dwivedi, Satpal Sharma

DOI: 10.18311/jsst/2017/8384, Pagination: 79-82
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Ahmed I. Adawy

DOI: 10.18311/jsst/2017/15653, Pagination: 83-90
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
B. P. Pandey

DOI: 10.18311/jsst/2017/15972, Pagination: 91-95
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
B. Karthikeyan, N. Rajamanickam

DOI: 10.18311/jsst/2017/15983, Pagination: 96-100
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
M. Mohamed Musthafa, G. Sridharan

DOI: 10.18311/jsst/2017/16007, Pagination: 101-105
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Narinderjit Kaur, Sangeeta Sharma, Ekta Khosla

DOI: 10.18311/jsst/2017/16075, Pagination: 106-114
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
D. J. Sharmila, J. Brijitta, R. Sampathkumar

DOI: 10.18311/jsst/2017/16187, Pagination: 115-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Y. Amiour, K. Zemmour, D. Vrel

DOI: 10.18311/jsst/2017/16264, Pagination: 121-126
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0
Suvasree Mukherjee, Clive A. Prestidge, Sandra Orgeig, Amiya Kumar Panda, Satya Priya Moulik

DOI: 10.18311/jsst/2017/18079, Pagination: 127-136
   Full-Text PDF Abstract Views: 0 | Pdf Views: 0