Volume 1, Issue 1, January-June 2014

Table of Contents

Original Research Article

Mrunal Suresh Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/804, Pagination: v-v
   Full-Text PDF Abstract Views: 221 | Pdf Views: 110
Alka Koshire, Rupesh Sinha, Utkarsh S. Rayakar

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/828, Pagination: 1-6
   Full-Text PDF Abstract Views: 258 | Pdf Views: 165
Shreeya Kulkarni, Kiran S. Burse, Devashri Patil, Chaitanya Bharadwaj, Vandana Sancheti, K. Manu Bharath

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/829, Pagination: 7-12
   Full-Text PDF Abstract Views: 395 | Pdf Views: 251
Prachi Pawar, Aruna Patil, Mihir Patel, Saurabh Shah

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/830, Pagination: 13-18
   Full-Text PDF Abstract Views: 294 | Pdf Views: 202
Sagar Sonawane, Milind Suryawanshi, Priyanka Patil, Ravindra Sonawane, M. K. Tolani

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/808, Pagination: 19–24
   Full-Text PDF Abstract Views: 608 | Pdf Views: 806
Ravindra Sonawane, Suhas Patil, Lalit Gulati, Sagar Sonawane

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/831, Pagination: 25-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 240 | Pdf Views: 192
S. D. Chavhan, S. V. Mahajan, Ashok J. Vankudre

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/832, Pagination: 30-35
   Full-Text PDF Abstract Views: 309 | Pdf Views: 487
P. Fotedar, S. S. Rairikar, Ashok J. Vankudre, S. V. Mahajan

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/833, Pagination: 36-41
   Full-Text PDF Abstract Views: 277 | Pdf Views: 193
Sunita Sankalecha, Alka Koshire, Mrinal Anand, Bhooshan Gondse

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/834, Pagination: 42-43
   Full-Text PDF Abstract Views: 308 | Pdf Views: 358
Yogesh Jagannath Pokale, Sunil G. Gupte

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/835, Pagination: 44-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 840 | Pdf Views: 675
Chandrashekhar M. Gattani, Tejas P. Sadavarte, Shripad S. Kamble

DOI: 10.18311/mvpjms/2014/v1/i1/836, Pagination: 47-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 222 | Pdf Views: 167