Volume 3, Issue 1, January-June 2016

Table of Contents

Original Research Article

Sudhir Dnyandeo Bhamre, Nitin Devidas Pingale

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/749, Pagination: 1–6
   Full-Text PDF Abstract Views: 803 | Pdf Views: 894
Hemant Borse, Swapnil Dhake

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/732, Pagination: 7–10
   Full-Text PDF Abstract Views: 586 | Pdf Views: 806
Shrikant Madhukar Khetmalas, Manasi H. Kathaley

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/722, Pagination: 11–17
   Full-Text PDF Abstract Views: 575 | Pdf Views: 317
Mrunal Suresh Patil, Dhiraj Namdeo Balwir, Swapnil Vidhate

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/718, Pagination: 18-24
   Full-Text PDF Abstract Views: 450 | Pdf Views: 781
Surekha Tushar Nemade, Mrunal Suresh Patil, Rajendra Annasaheb Chaudhari, Ashok J. Vankudre

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/706, Pagination: 25–27
   Full-Text PDF Abstract Views: 310 | Pdf Views: 258
Ujwala S. Chavan, Archana Patil, Suresh V. Mahajan

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/840, Pagination: 28–32
   Full-Text PDF Abstract Views: 444 | Pdf Views: 328
Ashok Jaykumar Vankudre, Balaji Digember Almale, Mrunal Suresh Patil, Abhijeet Madhukar Patil

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/687, Pagination: 33–36
   Full-Text PDF Abstract Views: 463 | Pdf Views: 500
B. K. Mutha, Gauri S. Kulkarni, Sushma R. Dugad, Saurabh Borgaonkar

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/741, Pagination: 37–43
   Full-Text PDF Abstract Views: 252 | Pdf Views: 357
Ravindra Sonawane, Nilesh Ahire, Suhas Patil, Abhijit Korde

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/738, Pagination: 44-51
   Full-Text PDF Abstract Views: 437 | Pdf Views: 2056
Mrunal Suresh Patil, Dhiraj Namdeo Balwir, Sonal Dua

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/719, Pagination: 52–59
   Full-Text PDF Abstract Views: 547 | Pdf Views: 671
Nilesh Ahire, Ravindra Sonawane, Rajendra Gaikwad, Suhas Patil, Tushar Sonawane

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/739, Pagination: 60–66
   Full-Text PDF Abstract Views: 702 | Pdf Views: 1349

Review Article

Singh Jeetendra, Baheti Tushar

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/731, Pagination: 67–70
   Full-Text PDF Abstract Views: 1030 | Pdf Views: 3025

Case Series

Gauri S. Kulkarni, Sonal C. Gawande, Deepandra V. Chaudhari, Anup P. Bhoyar

DOI: 10.18311/mvpjms/2016/v3/i1/740, Pagination: 71–78
   Full-Text PDF Abstract Views: 349 | Pdf Views: 668