Volume 20, Issue 3&4, December 2020

Table of Contents

Articles

Afaf Mustafa Al Shanqiti, Hassan Ahmed Abugad, Khaled Fikry Salama

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25360, Pagination: 120-127
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 284
Shashi Yadav, Shalini Agarwal, K. Sharmila

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25858, Pagination: 128-133
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 262
Priyanka Kashyap, Anjum Nasreen Rizvi, V. P. Uniyal

DOI: 10.18311/jeoh/2020/26028, Pagination: 134-139
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 214
Tanuja Singh, Sonal Suman, Madhavi Rashmi, Anjali Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25041, Pagination: 140-144
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 241
Basuki Rachmat, Dasuki , Helper Sahat Parulian Manalu, Elsa Elsi

DOI: 10.18311/jeoh/2020/26134, Pagination: 145-154
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 10
Prasannajeet Pramod Nikam, Govindhan Varadharajulu

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25676, Pagination: 155-158
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 276
Shakuntala Singh, Diksha Bhatt, Inderpal Soni

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25877, Pagination: 159-164
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 145
Bahare Boobanian, Milad Heidari Pakrouh, Hossein Javehtash

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25946, Pagination: 165-169
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 84
Kumari Santoshi, Kiran U. V.

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25378, Pagination: 170-176
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 209
Peeyoosha Gurudut, Keegan Menezes, Manveen Kaur Sembi

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25548, Pagination: 177-184
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 250
Ishtiyaq Ahmad, Imtiaz Ahmed, Nafiaah Naqash, Shahid Mehmood

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25381, Pagination: 185-195
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 171
Saravanan Murugan, Prerana Saravanan, Divya Mistry, Jinal Modi, Juveriya Noorani, Pooja Virani

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25989, Pagination: 196-202
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 156
Padmini Pandey, U. V. Kiran

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25320, Pagination: 203-208
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 265
Neebir Banerjee, Sai Sathish Ramamurthy, Ganesh K.M., Tanu Jindal, Kartikeya Shukla

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25536, Pagination: 209-221
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 154
Shaikh Mohamad Parvez Al Usmani, Z. A. Ansari

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25771, Pagination: 222-231
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 108
Quseen Mushtaq Reshi, Imtiaz Ahmed

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25930, Pagination: 232-238
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 13
Roli Dave, Vikram Neekhra, Ali Irani

DOI: 10.18311/jeoh/2020/25198, Pagination: 239-246
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 44