Volume 13, Issue 1, 2021

Table of Contents

Editorial

Nagendra Kumar Rai, Anushruti Ashok, Butchi Raju Akondi

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/27078, Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 206

Research Articles

P. Aravinda Swami, R. T. Saravana Kumar, Manohar Babu Sitty

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26382, Pagination: 4-16
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 239
Mayson H. Alkhatib, Huda M. Alkreathy, Mashael I. Al Omar, Khadijah S. Balamash, Faiza Abdu, Ahmad Esmat

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26066, Pagination: 17-29
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 268
Kumarasamy Sakuntala, Manghanmal Ashah, Sivanandy Palanisamy, Karthikayini Krishnasamy

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26099, Pagination: 30-42
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 42
Walaa S. Mohammad, Walaa M. Elsais

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26119, Pagination: 43-48
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 43
Amandeep Singh, Sanjeev Mahajan, Harjot Kaur, Mohan Lal, Gagandeep Singh, Prabhjot Kaur

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26398, Pagination: 49-60
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 297
Turki M. Al-Shaikh

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26407, Pagination: 61-69
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 160
Vineela Chadalavada, Manohar Babu S., Balamurugan K.

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26368, Pagination: 70-77
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 279
Bhushan Ashok Bhairav, Machhindra Jayram Chavan

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26050, Pagination: 78-94
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 294
Wael Abu Dayyih, Zainab Zakareia, Lina Tamimi, Riad Awad, Mohammad Hamad

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26059, Pagination: 95-100
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 145
Vikas Pankaj Bhargava, Aashish Kumar Netam, Rambir Singh, Poonam Sharma

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26174, Pagination: 101-114
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 180
Pragna Malavika Bugge, Rajaiah Thangaraj Saravana Kumar, Lakshmi B. V. S.

DOI: 10.18311/ajprhc/2021/26712, Pagination: 115-122
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 231