Wang, Baoyu, Shanxi Jincheng Anthracite Mining Group Co. Ltd., 048 006, Jincheng, Shanxi, China