Wang, Chao, No.2 Oil Production Company, Daqing Oilfield Co. Ltd., Qiangxi Road 15, Daqing 163 000, China