Wang, Zhe, Anhui University of Science & Technology, Hefei, Anhui 230000, China, Shanxi Coal Co. Pingshuo Xiao Huigou Coal Industry Ltd., Co., Pingshuo, Shanxi 036000, China