Karthikeyan, K., and Sosamma Jacob. 2009. “Bioefficacy of White Muscardine Fungus, <I>Beauveria bassiana</I> (Balsamo) Vuillemin and Entomopathogenic Nematode, <I>Heterorhabditis indica</I> (Poinar) Against Rice Blue Beetle, <I>Leptispa pygmaea</I> Baly”. Journal of Biological Control 23 (1):79-81. https://doi.org/10.18311/jbc/2009/3620.