Volume 21, Special Issue, 2007

Table of Contents

Articles

S. Sithanantham, R. Varatharajanl, Chandish R. Ballal, P. N. Ganga Visalakshy

DOI: 10.18311/jbc/2007/15029, Pagination: 1-19
   Full-Text PDF Abstract Views: 99 | Pdf Views: 228
R. J. Rabindra, B. Ramanujam

DOI: 10.18311/jbc/2007/15030, Pagination: 21-28
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 38
B. Vasantharaj David, P. Selvaraj

DOI: 10.18311/jbc/2007/15031, Pagination: 29-36
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 140
P. R. Gupta, Sarika Malhotra, A. K. Verma

DOI: 10.18311/jbc/2007/15032, Pagination: 37-43
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 51
S. Gunneswara Rao, J. V. Prasad, P. Venkateswarlu, K. Siva Raju, S. P. Singh, P. K. Naik

DOI: 10.18311/jbc/2007/15033, Pagination: 45-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 163
A. Sood, K. S. Kapoor, J. S. Verma, K. C. Sharma, M. Sood

DOI: 10.18311/jbc/2007/15034, Pagination: 51-53
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 274
G. M. V. Prasad Rao, P. Venkateswarlu, K. Raju, M. Sivaramakrishna

DOI: 10.18311/jbc/2007/15035, Pagination: 55-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 220
O. K. Remadevi, Y. B. Srinivasaand, Raja Muthukrishnan

DOI: 10.18311/jbc/2007/15036, Pagination: 59-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 226
S. Vennila, V. K. Biradar, P. R. Panch Bhai

DOI: 10.18311/jbc/2007/15037, Pagination: 65-71
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 177
Tripti Gupta, Chandish R. Ballal

DOI: 10.18311/jbc/2007/15038, Pagination: 73-78
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 72
N. Bakthavatsalam, P. L. Tandon

DOI: 10.18311/jbc/2007/15039, Pagination: 79-84
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 169
H. Basappa

DOI: 10.18311/jbc/2007/15040, Pagination: 85-87
   Full-Text PDF Abstract Views: 46 | Pdf Views: 32
P. R. Gupta, Inderjit Singh

DOI: 10.18311/jbc/2007/15041, Pagination: 119-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 45
K. Dhanapati Devi, R. V. Aratharajan

DOI: 10.18311/jbc/2007/15042, Pagination: 125-128
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 131
M. Mani, A. Krishnamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/2007/15043, Pagination: 129-131
Abstract Views: 65 | Pdf Views: 131
Ali Derakhshan SH., R. J. Rabindraz, B. Ramanujam

DOI: 10.18311/jbc/2007/15044, Pagination: 133-140
   Full-Text PDF Abstract Views: 73 | Pdf Views: 270
M. Vidya, S. Lingappa, R. K. Patil, G. K. Ramegowda

DOI: 10.18311/jbc/2007/15045, Pagination: 141-147
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 243
V. P. Pandeyi, R. Sundararaj, S. I. Ahmed

DOI: 10.18311/jbc/2007/15046, Pagination: 149-152
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 227
K. S. Jagadeesh, D. N. Dhanalaxmi, C. P. Mallapur

DOI: 10.18311/jbc/2007/15047, Pagination: 153-156
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 184
R. H. Patil, S. P. Hallolli

DOI: 10.18311/jbc/2007/15048, Pagination: 163-166
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 290
Sharanabasappa, K. A. Kulkarni, C. P. Mallapur, K. P. Gundannavar, D. N. Kambrekar

DOI: 10.18311/jbc/2007/15049, Pagination: 177-178
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 211
R. Nirmala, S. I. Harlapur, B. Ramanujam, R. J. Rabindra, N. S. Rao

DOI: 10.18311/jbc/2007/15050, Pagination: 179-182
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 218
S. K. Ghosh, T. H. M. Shivaprakash, H. Khader Khan

DOI: 10.18311/jbc/2007/15051, Pagination: 183-186
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 300
P. Sreerama Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2007/15052, Pagination: 187-192
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 173
W. Sangeeta Devi, O. D. Singh, R. Varatharajan

DOI: 10.18311/jbc/2007/15053, Pagination: 193-196
   Full-Text PDF Abstract Views: 30 | Pdf Views: 212
P. Sreerama Kuiviar, Leena Singh

DOI: 10.18311/jbc/2007/15054, Pagination: 197-202
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 242