Volume 8, Issue 1, 1994

Table of Contents

Articles

M. Kalyana Sundaram, N. Dhandapani, M. Swamiappan, P. C. Sundara Babu, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1994/15103, Pagination: 1-4
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 99
K. Ananthanarayana, K. P. Salin, Y. Somasekhara Goud, K. Subadra Bai

DOI: 10.18311/jbc/1994/15104, Pagination: 5-9
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 296
Ram Kishore, Pradip Kumar, D. Manjunath, R. K. Datta

DOI: 10.18311/jbc/1994/15105, Pagination: 10-13
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 236
S. Easwaramoorthy, H. David, K. Subadra Bai

DOI: 10.18311/jbc/1994/15106, Pagination: 14-17
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 289
M. Mani

DOI: 10.18311/jbc/1994/15107, Pagination: 18-22
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 230
K. Sahayaraj, Dunston P. Ambrose

DOI: 10.18311/jbc/1994/15108, Pagination: 23-26
   Full-Text PDF Abstract Views: 25 | Pdf Views: 62
M. Muthuswami, R. J. Rabindra, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1994/15109, Pagination: 27-32
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 288
Rajib Kumar De, A. N. Mukhopadhyay

DOI: 10.18311/jbc/1994/15110, Pagination: 34-40
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 177
G. Ramakrishnan, R. Jeyarajan, D. Dinakaran

DOI: 10.18311/jbc/1994/15111, Pagination: 41-44
   Full-Text PDF Abstract Views: 268 | Pdf Views: 187
T. Marimuthu

DOI: 10.18311/jbc/1994/15114, Pagination: 45-47
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 125
K. P. Jayanth, P. N. Ganga Visalakshy

DOI: 10.18311/jbc/1994/15116, Pagination: 48-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 98
N. A. Pushpalatha, S. P. Singh, N. Bakthavatsalam, B. S. Bhumannavar

DOI: 10.18311/jbc/1994/15118, Pagination: 54-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 121
K. C. Sharma, O. P. Bhalla, Usha Chauhan

DOI: 10.18311/jbc/1994/15120, Pagination: 56-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 39 | Pdf Views: 251
M. Muthuswami, R. J. Rabindra, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1994/15122, Pagination: 59-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 185
R. J. Rabindra, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1994/15124, Pagination: 61-63
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 143
Kamlesh Mathur, Kalpna Bhatnagar

DOI: 10.18311/jbc/1994/15126, Pagination: 64-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 99
Narendra Singh

DOI: 10.18311/jbc/1994/15128, Pagination: 65-67
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 252
R. K. Walia

DOI: 10.18311/jbc/1994/15130, Pagination: 68-70
Abstract Views: 31 | Pdf Views: 252
P. N. Ganga Visalakshy

DOI: 10.18311/jbc/1994/15132, Pagination: 71-72
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 43

Research Notes

K. P. Pandeya, S. B. Singh, H. N. Singh

DOI: 10.18311/jbc/1994/15134, Pagination: 53-53
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 295

Book Review

R. J. Rabindra

DOI: 10.18311/jbc/1994/15136, Pagination:
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 19