Volume 31, Issue 4, December 2017

Table of Contents

Review Articles

Mudasir Gani, S. Chouhan, Babu Lal, R. K. Gupta, Gulab Khan, N. Bharath Kumar, Pawan Saini, M. K. Ghosh

DOI: 10.18311/jbc/2017/16269, Pagination: 189-193
   Full-Text PDF Abstract Views: 93 | Pdf Views: 97

Research Articles

J. Poorani, H. Sankararaman, V. Sathyaseelan

DOI: 10.18311/jbc/2017/17974, Pagination: 194-197
   Full-Text PDF Abstract Views: 103 | Pdf Views: 273
Kodakkadan Srikumar, S. Smitha, B. Suresh Kumar, B. Radhakrishnan

DOI: 10.18311/jbc/2017/18157, Pagination: 198-200
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 284
Chitra Shanker, P. Sapna, K. Shabbir, V. Sunil, B. Jhansi Rani, Gururaj Katti

DOI: 10.18311/jbc/2017/16279, Pagination: 201-204
   Full-Text PDF Abstract Views: 97 | Pdf Views: 168
Sally K. Mathew, K. Surendra Gopal, N. Miniraj, Anjaly Varghese, R. Jeeva

DOI: 10.18311/jbc/2017/18150, Pagination: 205-211
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 165
C.V. Vidya, Haseena Bhaskar

DOI: 10.18311/jbc/2017/18618, Pagination: 212-216
   Full-Text PDF Abstract Views: 84 | Pdf Views: 21
Anshul Arya, Roopali Sharma, Geeta Sharma, Bhupesh Chandra Kabdwal, Archana Negi, Bhavya Mishra

DOI: 10.18311/jbc/2017/15456, Pagination: 217-222
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 280
M. R. Soumya, K. J. Kavitha, K. Shabith Raj, D. A. Evans

DOI: 10.18311/jbc/2017/16284, Pagination: 223-228
   Full-Text PDF Abstract Views: 89 | Pdf Views: 104
S. K. Jalali, S. Sriram, T. Venkatesan, R. P. More, Omprakash Navik, Y. Lalitha, Rakshit Ojha

DOI: 10.18311/jbc/2017/18228, Pagination: 229-239
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 90
K. Soumya, P. N. Ganga Visalakshy, C. Swathi, A. Krishnamoorthy, K. Gopalakrishna Pillai

DOI: 10.18311/jbc/2017/15928, Pagination: 240-244
   Full-Text PDF Abstract Views: 77 | Pdf Views: 294
K. Elango, S. Sridharan

DOI: 10.18311/jbc/2017/16287, Pagination: 245-247
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 35
Nikita S. Awasthi, S. Sridharan, S. Mohan Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2017/16293, Pagination: 248-252
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 143
Ravinder Kumar, P. S. shera, S. Sharma, K. S. Sangha

DOI: 10.18311/jbc/2017/16285, Pagination: 253-256
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 126

Research Notes

S. Thangavel, N. Ganapathy

DOI: 10.18311/jbc/2017/16289, Pagination: 257-258
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 140