Volume 33, Issue 3, September 2019

Table of Contents

Research Articles

S. R. Adhikari, V. Pandit, D. R. Sharma, R. K. Subedi

DOI: 10.18311/jbc/2019/22690, Pagination: 173-177
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 23
Lidya Alemayehu, Wondi Mersie

DOI: 10.18311/jbc/2019/23082, Pagination: 178-184
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 55
Mame Fatoumata Goudiaby, Ibrahima Sarr, Malick Niango Ba, Mbacke Sembene, Rangaswamy Muniappan

DOI: 10.18311/jbc/2019/22712, Pagination: 185-192
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 76
Ankita Gupta, S. Ramesh Babu, M. Sampath Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2019/24118, Pagination: 193-196
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 276
T. P. Prameela, R. Suseela Bhai

DOI: 10.18311/jbc/2019/23733, Pagination: 197-216
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 286
S. Ramesh Babu, Victor Phani, P. K. Meena, Khushbu Chauhan, M. R. Khan, V. S. Somvanshi

DOI: 10.18311/jbc/2019/22801, Pagination: 217-221
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 43
B. S. Gotyal, V. Ramesh Babu, S. Satpathy, K. Selvaraj

DOI: 10.18311/jbc/2019/22986, Pagination: 222-224
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 255
K. Darshan, S. Vanitha, K. M. Venugopala, S. Parthasarathy

DOI: 10.18311/jbc/2019/23909, Pagination: 225-235
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 221
Rabinder Kaur, Sudhendu Sharma, P. S. Shera, K. S. Sangha

DOI: 10.18311/jbc/2019/16283, Pagination: 236-241
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 244
R. Rangeshwaran, V. Velavan, Satendra Kumar, V. Apoorva, K. M. Venugopala, A. N. Shylesha, G. Sivakumar

DOI: 10.18311/jbc/2019/23476, Pagination: 242-252
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 206
Deependra Singh Yadav, Yogita Ranade, Sagar Mhaske, Shashikant Ghule

DOI: 10.18311/jbc/2019/22728, Pagination: 253-263
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 132
V. Sridhar, S. Onkara Naik, K. S. Nitin, R. Asokan, P. Swathi, H. Gadad

DOI: 10.18311/jbc/2019/23254, Pagination: 264-270
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 88
Saurabh Padamshali, Jaya Laxmi Ganguli, Sonalika Kolhekar, Rashmi Gaurha, R. N. Ganguli

DOI: 10.18311/jbc/2019/22832, Pagination: 271-273
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 223
SHIVA Murthy, T. Jiji, N. Anitha

DOI: 10.18311/jbc/2019/22985, Pagination: 274-278
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 213
Omprakash Navik, S. K. Jalali, Y. Lalitha

DOI: 10.18311/jbc/2019/24028, Pagination: 279-284
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129
A. Suganthi, P. A. Saravanan, S. Sritharan, S. Jeyarajan Nelson

DOI: 10.18311/jbc/2019/23180, Pagination: 285-290
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 185

Research Notes

T. Nalini, S. Manickavasagam

DOI: 10.18311/jbc/2019/22627, Pagination: 303-306
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 231
Farzana Yesmin, M. Nazim Uddin, G. M. Saifur Rahman, M. Hasanuzzaman

DOI: 10.18311/jbc/2019/22718, Pagination: 295-302
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 280
P. Thiyagarajan, A. S. Praseeda, M. A. Ansar Ali, A. B. Rema Shree

DOI: 10.18311/jbc/2019/22713, Pagination: 291-294
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 116