Volume 27, Issue 1, March 2013

Table of Contents

Research Articles

K. P. Dhanya, Madhusmita Panda, S. K. Jalali, N. K. Krishna Kumar, R. Gandhi Gracy, T. Venkatesan, M. Nagesh

DOI: 10.18311/jbc/2013/3450, Pagination: 1-9
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 262
S. Rajna, Subhash Chander

DOI: 10.18311/jbc/2013/3451, Pagination: 10–17
   Full-Text PDF Abstract Views: 77 | Pdf Views: 287
Anjitha Alexander, S. V. Krishnamoorthy, S. Kuttalam

DOI: 10.18311/jbc/2013/3452, Pagination: 18–23
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 136
N. M. Guruprasad, H. P. Puttaraju

DOI: 10.18311/jbc/2013/3453, Pagination: 24–28
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 36
Popy Bora, L. C. Bora, Mahima Begum

DOI: 10.18311/jbc/2013/3454, Pagination: 29-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 55

Research Notes

Suman Manjoo, N. K. Bajpai

DOI: 10.18311/jbc/2013/3455, Pagination: 35-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 17
Dola Chakraborty, D. M. Korat

DOI: 10.18311/jbc/2013/3456, Pagination: 39–42
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 32
A. Rameshkumar, J. Poorani

DOI: 10.18311/jbc/2013/3457, Pagination: 43–45
   Full-Text PDF Abstract Views: 76 | Pdf Views: 219
M. Mani, A. Krishnamoorthy, C. Shivaraju, A. N. Shylesha, D. S. Pokharkar

DOI: 10.18311/jbc/2013/3458, Pagination: 46–47
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 47
G. Narendra, Sucheta Khokhar, Pala Ram

DOI: 10.18311/jbc/2013/3459, Pagination: 48-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 236
K. Selvaraj, S. Satpathy, B. S. Gotyal, V. Ramesh Babu

DOI: 10.18311/jbc/2013/3460, Pagination: 56-57
   Full-Text PDF Abstract Views: 112 | Pdf Views: 200
Ankita Gupta, G. K. Sujayanand, N. Bakthavatsalam

DOI: 10.18311/jbc/2013/3461, Pagination: 53-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 115 | Pdf Views: 53
Jaba Jagdish, Haseena Bhaskar, A. M. Ranjith

DOI: 10.18311/jbc/2013/3462, Pagination: 58-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 126
C. N. Rao, V. J. Shivankar, Sandnya Deole, V. N. Dhengre

DOI: 10.18311/jbc/2013/3463, Pagination: 61-63
   Full-Text PDF Abstract Views: 61 | Pdf Views: 235
Pranab Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2013/3464, Pagination: 64-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 248