Volume 26, Issue 4, December 2012

Table of Contents

Research Articles

Paramjit Kaur, Vinod Kumar Dilawari, Virash Kumar Gupta, Satnam Singh

DOI: 10.18311/jbc/2012/3475, Pagination: 314-320
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 68
S. Manickavasagam, A. Rameshkumar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3476, Pagination: 321-328
   Full-Text PDF Abstract Views: 77 | Pdf Views: 39
Deepa Bhagat, N. Bakthavatsalam

DOI: 10.18311/jbc/2012/3477, Pagination: 329–333
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 117
Y. Lalitha, M. Nagesh, S. K. Jalali

DOI: 10.18311/jbc/2012/3478, Pagination: 334–340
   Full-Text PDF Abstract Views: 79 | Pdf Views: 29
Romila Thoudam, B. K. Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2012/3479, Pagination: 341– 346
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 250
Purnima Das, L. K. Hazarika, D. Bora, K. C. Puzari, Pranab Dutta

DOI: 10.18311/jbc/2012/3480, Pagination: 347–350
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 264
Archna Sumana, B. Pushpa Singh

DOI: 10.18311/jbc/2012/3481, Pagination: 351– 360
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 36
S. Ramakrishnan, S. S. Sreenivas

DOI: 10.18311/jbc/2012/3482, Pagination: 368-372
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 241
P. S. Prasad, Muhammad Saifulla, M. Mahesh, G. N. Veera Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3483, Pagination: 361–367
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 211

Research Notes

Jaydeep Halder, A. B. Rai, M. H. Kodandaram, T. M. Shivalingaswamy, Debjani Dey

DOI: 10.18311/jbc/2012/3484, Pagination: 373–375
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 207
K. S. Behera

DOI: 10.18311/jbc/2012/3485, Pagination: 376–379
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 215
P. Udayababu, Ch. Raja Goud, Divya Pedada

DOI: 10.18311/jbc/2012/3486, Pagination: 380–385
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 152
K. R. Lyla, M. S. Sinish, C. V. Vidya, Mani Chellappan

DOI: 10.18311/jbc/2012/3487, Pagination: 386–388
   Full-Text PDF Abstract Views: 90 | Pdf Views: 103
M. Kalayanasundaram, M. Mani, C. Shivaraju

DOI: 10.18311/jbc/2012/3488, Pagination: 389-390
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 135
M. Ranganathaswamy, A. K. Patibanda, G. Nageshwara Rao

DOI: 10.18311/jbc/2012/3489, Pagination: 391-395
   Full-Text PDF Abstract Views: 66 | Pdf Views: 113

Review Articles

Firas Al-zyoud

DOI: 10.18311/jbc/2012/3490, Pagination: 297-313
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 98