Volume 14, Issue 1, 2000

Table of Contents

Articles

P. J. Edward George

DOI: 10.18311/jbc/2000/4016, Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 161
G. Srinivasan, P. C. Sundara Babu

DOI: 10.18311/jbc/2000/4017, Pagination: 5-7
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 96
R. Rangeshwaran, R. D. Prasad

DOI: 10.18311/jbc/2000/4018, Pagination: 9-15
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 16
I. M. Sharma, S. S. Bhardwaj

DOI: 10.18311/jbc/2000/4019, Pagination: 17-23
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 233
K. N. Anith, T. P. Manomohandas, M. Jayarajan, K. Vasanthakumar, K. C. Aipe

DOI: 10.18311/jbc/2000/4020, Pagination: 25-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 207
N. Mathivanan, K. Srinivasan, S. Chelliah

DOI: 10.18311/jbc/2000/4021, Pagination: 31-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 90
D. P. Singh, S. Nagarajan, L. B. Goel, D. Singh, J. Kumar, D. V. Singh, Amerika Singh, K. D. Srivastava, R. Aggarwal, M. S. Beniwal, A. N. Tewari, K. P. Singh, A. S. Grewal

DOI: 10.18311/jbc/2000/4022, Pagination: 35-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 72 | Pdf Views: 83
C. Sankaranarayanan, S. S. Hussaini, P. SreeramaFumar, R. Rangeshwaran

DOI: 10.18311/jbc/2000/4023, Pagination: 39-43
Abstract Views: 53 | Pdf Views: 83
J. Poorani

DOI: 10.18311/jbc/2000/4024, Pagination: 45-47
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 241
Sunil Joshi, P. Sreerama Kumar, S. P. Singh

DOI: 10.18311/jbc/2000/4025, Pagination: 49-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 156
S. Kaur, K. S. Brar, B. S. Sekhon, N. Joshi, M. Shenhmar, J. Singh

DOI: 10.18311/jbc/2000/4026, Pagination: 51-54
Abstract Views: 55 | Pdf Views: 156
S. Ramani

DOI: 10.18311/jbc/2000/4027, Pagination: 55-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 87 | Pdf Views: 295
D. Manimaran, S. Manikavasagam

DOI: 10.18311/jbc/2000/4028, Pagination: 61-62
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 142
S. Easwaramoorthy, N. K. Kurup, G. Santhalakshmi, M. Shanmugasundaram

DOI: 10.18311/jbc/2000/4029, Pagination: 63-65
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 156
P. Datta, B. C. Das, D. K. Hazarika

DOI: 10.18311/jbc/2000/4030, Pagination: 67-69
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 11