Volume 14, Issue 2, 2000

Table of Contents

Articles

N. Bakthavatsalam, S. P. Singh, P. L. Tandon, M. Chaudhary, S. Preethi

DOI: 10.18311/jbc/2000/4154, Pagination: 1-6
Abstract Views: 68 | Pdf Views:
V. Jhansi Lakshmi, K. Krishnaiah, T. Lingaiah, I. C. Pasalu

DOI: 10.18311/jbc/2000/4155, Pagination: 7-13
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 293
G. Katti, I. C. Pasalu, K. Krishnaiah

DOI: 10.18311/jbc/2000/4156, Pagination: 15-21
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 37
D. S. Pokharkar, R. R. Jogi

DOI: 10.18311/jbc/2000/4157, Pagination: 23-25
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 227
K. S. Brar, S. S. Khosa, B. S. Sekhon

DOI: 10.18311/jbc/2000/4158, Pagination: 29-33
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 173
P. J. Edward George

DOI: 10.18311/jbc/2000/4159, Pagination: 35-39
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 28
C. S. Patil, S. Lingappa

DOI: 10.18311/jbc/2000/4160, Pagination: 41-44
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 154
T. P. Rajendrani, R. T. Gahukar

DOI: 10.18311/jbc/2000/4161, Pagination: 45-49
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 111
J. N. Thakur, A. D. Pawar

DOI: 10.18311/jbc/2000/4162, Pagination: 51-53
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 249
K. Jayashree, V. Shanmugam, T. Raguchander, A. Ramanathan, R. Samiyappan

DOI: 10.18311/jbc/2000/4163, Pagination: 55-61
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 97
G. Prabakara, V. Padmanabhan, K. Balaraman

DOI: 10.18311/jbc/2000/4164, Pagination: 63-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 62 | Pdf Views: 298
E. L. Jonathan, G. Rajendran

DOI: 10.18311/jbc/2000/4165, Pagination: 67 -69
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 164
S. S. Khosa, K. S. Brar

DOI: 10.18311/jbc/2000/4166, Pagination: 71-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 207
S. S. Srivastava, T. H. Askary

DOI: 10.18311/jbc/2000/4167, Pagination: 76-78
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 70
S. Babu, K. Seetharaman, R. Nandakumar, I. Johnson

DOI: 10.18311/jbc/2000/4168, Pagination: 79-81
   Full-Text PDF Abstract Views: 116 | Pdf Views: 68
A. Prabhuraj, C. A. Viraktamath, A. R. V. Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2000/4169, Pagination: 83-85
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 123