Volume 3, Issue 1, 1989

Table of Contents

Articles

H. David, S. Easwaramoorthy, N. K. Kurup, M. Shanmugasundaram, G. Santhalakshmi

DOI: 10.18311/jbc/1989/4198, Pagination: 1-3
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 265
Chandish, R. Ballal, S. P. Singh, S. K. Jalali, Pradyumn Kumar

DOI: 10.18311/jbc/1989/4199, Pagination: 4-6
   Full-Text PDF Abstract Views: 81 | Pdf Views: 137
M. Mani, A. Krishnamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/1989/4200, Pagination: 7-9
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 64
N. Venugopal Rao, A. S. Reddy, K. Tirumala Rao

DOI: 10.18311/jbc/1989/4201, Pagination: 10-12
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 137
I. G. Hiremath

DOI: 10.18311/jbc/1989/4202, Pagination: 13-16
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 169
T. Surulivelu, T. Kumaraswami

DOI: 10.18311/jbc/1989/4203, Pagination: 17-19
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 135
S. K. Jalali, S. P. Singh

DOI: 10.18311/jbc/1989/4204, Pagination: 20-23
   Full-Text PDF Abstract Views: 64 | Pdf Views: 186
S. John Vennison, Dunston P. Ambrose

DOI: 10.18311/jbc/1989/4205, Pagination: 24-27
   Full-Text PDF Abstract Views: 25 | Pdf Views: 116
M. Mohanasundaram, S. Parameswaran

DOI: 10.18311/jbc/1989/4206, Pagination: 28-30
   Full-Text PDF Abstract Views: 39 | Pdf Views: 206
A. S. Hariyappa, K. A. Kulkarni

DOI: 10.18311/jbc/1989/4207, Pagination: 31-32
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 20
A. Krishnamoorthy, M. Mani

DOI: 10.18311/jbc/1989/4208, Pagination: 33-36
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 267
R. J. Rabindra, N. Sathiah, C. Muthiah, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1989/4209, Pagination: 37-39
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 110
G. Santharam, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1989/4210, Pagination: 40-43
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 284
S. Sachithanandam, R. J. Rabindra, Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1989/4211, Pagination: 44-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 117
N. Dhandapani, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1989/4212, Pagination: 47-49
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 263
C. Gopalakrishnan, K. Narayanan

DOI: 10.18311/jbc/1989/4213, Pagination: 50-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 114
V. Deva Prasad, S. Jayaraj, R. J. Rabindra

DOI: 10.18311/jbc/1989/4214, Pagination: 53-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 36
A. Mani, R. J. Anandam

DOI: 10.18311/jbc/1989/4215, Pagination: 56-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 268
A. Mani, I. R. Murthy, P. Kameswara Rao, V. Deva Prasad

DOI: 10.18311/jbc/1989/4216, Pagination: 59-61
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 149
K. P. Jayanth

DOI: 10.18311/jbc/1989/4217, Pagination: 62-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 66 | Pdf Views: 179
K. J. Singh, O. P. Singh

DOI: 10.18311/jbc/1989/4218, Pagination: 67-68
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 132
J. N. Thakur, U. S. Rawat, A. D. Pawar, S. S. Sidhu

DOI: 10.18311/jbc/1989/4219, Pagination: 69-69
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 27
M. Narayana Rao

DOI: 10.18311/jbc/1989/4220, Pagination: 70-70
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 275
P. R. Srinivas, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1989/4221, Pagination: 71-72
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 250
K. Padmavathamma, G. K. Veeresh

DOI: 10.18311/jbc/1989/4222, Pagination: 73-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 254
K. P. Jayanth, P. N. Ganga Visalakshy

DOI: 10.18311/jbc/1989/4223, Pagination: 75-76
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 103
M. Mani, A. Krishnamoorthy

DOI: 10.18311/jbc/1989/4224, Pagination: 77-77
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 253

Research Notes

U. S. Rawat, A. D. Pawar, R. Singh, Ramesh Chand

DOI: 10.18311/jbc/1989/4225, Pagination: 65-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 128