Li, Jie, Weixing Liu, Yuzhu Zhang, Shiyu He, Fanbei Kong, and Ruipu Li. 2022. “The Application of IoT Technology in Energy Management of Intelligent Building”. Journal of Mines, Metals and Fuels 70 (6):315-24. https://doi.org/10.18311/jmmf/2022/30804.