(1)
Jalili, V. P.; Neema, H. C. Ectodermal Dysplasia - A Cephalometric Appraisal. JPFA 2018, 27, 41-48.