(1)
Verma, M. Prof. (Dr.) Mahesh Verma Receives ‘PADMA SHRI’ Award. JPFA 2018, 27, 141-141.