Volume 35, Issue 1, March 2021

Table of Contents

Original Articles

Haritma Nigam, Takshil D. Shah, Priyanki Saikia, Aasif Raza, Ankita Gupta, Kalyani Prapurna

DOI: 10.18311/jpfa/2021/25728, Pagination: 1-6
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 191
Vijay Kumar, Sidhartha Sharma, Amrita Chawla, Ajay Logani

DOI: 10.18311/jpfa/2021/26048, Pagination: 7-12
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 249
Nazreen Ansari, Jose Paul, Johnson Prakash D’Lima, Senny Thomas Parackal, Deepak Thomas, Ria Susan George

DOI: 10.18311/jpfa/2021/27151, Pagination: 13-19
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 94

Case Series

Senthil Moorthy Murugesan, Cathrine Diana, Gayathri Vijayarajan, Thanvir Mohamed Niazi, Natesh Pughalaendhi

DOI: 10.18311/jpfa/2021/27079, Pagination: 20-27
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 193

Short Communication

Deepak B. S., Amandeep Kaur, T. Premlata Devi

DOI: 10.18311/jpfa/2021/26716, Pagination: 28-29
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 225

Case Report

Preeti Sagar, Abhinav Agarwal, Manesh Lahori

DOI: 10.18311/jpfa/2021/26799, Pagination: 30-33
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 19
Harsha G., Ramesh K., C. Satya Kinnera

DOI: 10.18311/jpfa/2021/24323, Pagination: 34-36
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 161