Volume 27, Issue 3, September 2013

Table of Contents

Research Articles

M. Sampathkumar, G. Ravi
DOI: 10.18311/jbc/2013/3273, Pagination: 171–175
Full-Text PDF Abstract Views: 16 | Pdf Views: 14
B. N. Hemalatha, T. Venkatesan, S. K. Jalali, S. Sriram, B. Reetha
DOI: 10.18311/jbc/2013/3274, Pagination: 176–183
Full-Text PDF Abstract Views: 14 | Pdf Views: 16
B. Vinothkumar
DOI: 10.18311/jbc/2013/3275, Pagination: 184–189
Full-Text PDF Abstract Views: 16 | Pdf Views: 26
A. Kuzhandhaivel Pillai, Meena Agnihotri
DOI: 10.18311/jbc/2013/3276, Pagination: 190–193
Full-Text PDF Abstract Views: 6 | Pdf Views: 17
Manisha Kapoor, Pushpa Vijay Pawar, Mary Joseph, Avalokiteswar Sen, Mukund Vinayak Deshpande
DOI: 10.18311/jbc/2013/3277, Pagination: 194–203
Full-Text PDF Abstract Views: 24 | Pdf Views: 22
Sachin S. Suroshe, R. D. Gautam, B. F Babasaheb
DOI: 10.18311/jbc/2013/3278, Pagination: 204-210
Full-Text PDF Abstract Views: 8 | Pdf Views: 38
Usha Chauhan, P. L. Sharma, P. R. Gupta, K. C. Sharma, S. P. Verma
DOI: 10.18311/jbc/2013/3279, Pagination: 211–213
Full-Text PDF Abstract Views: 7 | Pdf Views: 9
S. M. Purushothaman, Ambili S. Nair, B. Renjan, K. Karthikeyan
DOI: 10.18311/jbc/2013/3280, Pagination: 214–216
Full-Text PDF Abstract Views: 18 | Pdf Views: 11
G. Sivakumar, R. Rangeshwaran, Mahesh S. Yandigeri
DOI: 10.18311/jbc/2013/3281, Pagination: 217–220
Full-Text PDF Abstract Views: 12 | Pdf Views: 3
Sushma Sharma, Sunita Chandel
DOI: 10.18311/jbc/2013/3282, Pagination: 221–224
Full-Text PDF Abstract Views: 9 | Pdf Views: 10

Research Notes

Swagatika Misra, Rajasekhara Rao Korada, Bijoy Kumar Mishra
DOI: 10.18311/jbc/2013/3283, Pagination: 225–228
Full-Text PDF Abstract Views: 20 | Pdf Views: 7
Purnima Das, L. K. Hazarika, D. Bora, K. C. Puzari, Surajit Kalita
DOI: 10.18311/jbc/2013/3284, Pagination: 229–233
Full-Text PDF Abstract Views: 23 | Pdf Views: 13

Review Articles

Sunil Joshi, Chandish R. Ballal
DOI: 10.18311/jbc/2013/3285, Pagination: 151-170
Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 75