Volume 9, Issue 1, January 2009

Table of Contents

Articles

Abbas Delazar, Bohlool H. Asl, Omolbanin Mohammadi, Fariba H. Afshar, Lutfun Nahar, Masoud Modarresi, Hossein Nazemiyeh, Satyajit D. Sarker
DOI: 10.18311/jnr/2009/213, Pagination: 1-7
Full-Text PDF Abstract Views: 83 | Pdf Views: 89
Ashish Pagariya, V. Maithili
DOI: 10.18311/jnr/2009/214, Pagination: 8-11
Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 80
Monica Kachroo, S. S. Agrawal
DOI: 10.18311/jnr/2009/215, Pagination: 12-20
Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 162
Mandev B. Patel, P. D. Rai, S. H. Mishra
DOI: 10.18311/jnr/2009/216, Pagination: 21-26
Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 63
B. C. Koti, S. M. Biradar, R. V. Karadi, A. D. Taranalli, V. S. Benade
DOI: 10.18311/jnr/2009/217, Pagination: 27-34
Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 83
Abhishek S. Shah, Mahendra A. Gunjal, Archana R. Juvekar
DOI: 10.18311/jnr/2009/218, Pagination: 35-42
Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 116
Alok S. Wakade, Abhishek S. Shah, Mrugaya P. Kulkarni, Archana R. Juvekar
DOI: 10.18311/jnr/2009/219, Pagination: 43-50
Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 71
J. Anbu, R. Vasuki, P. Shanmugasundaram, Shiny George, R. Sujatha, M. Vijey Aanandhi
DOI: 10.18311/jnr/2009/220, Pagination: 51-55
Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 65
Rakesh Kumar, Mehtab Parveen, Anil Kumar, Waseem Rizvi
DOI: 10.18311/jnr/2009/221, Pagination: 56-61
Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 74
Mrugaya P. Kulkarni, Archana R. Juvekar
DOI: 10.18311/jnr/2009/222, Pagination: 62-67
Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 78
V. Madhavan, Shilpi Arora, Anita Murali, S. N. Yoganarasimhan
DOI: 10.18311/jnr/2009/223, Pagination: 68-73
Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 120
R. Vadivelan, S. Bhadra, Avs. Ravi, Kuldeep Singh, A. Shanish, K. Elango, B. Suresh
DOI: 10.18311/jnr/2009/224, Pagination: 74-78
Full-Text PDF Abstract Views: 79 | Pdf Views: 125
Abhijeet A. Bidkar, A. P. Sherje, Kishore N. Gujar, U. S. Bagul, P. B. Miniyar, S. A. Aphale
DOI: 10.18311/jnr/2009/225, Pagination: 79-84
Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 70
Kajal N. Chauhan, Mandev B. Patel, Hima R. Valera, Savita D. Patil, Sanjay J. Surana
DOI: 10.18311/jnr/2009/226, Pagination: 85-90
Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 132
T. Jayakumar, M. Ilayaraja, M. P. Sridhar, S. Sivalokanathan, T. R. Bharth Prasad, M. P. Balasubramanian
DOI: 10.18311/jnr/2009/227, Pagination: 91-98
Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 37
B. N. Sinha, S. K. Bansal, A. K. Pattnaik
DOI: 10.18311/jnr/2009/228, Pagination: 99-102
Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 106
Meera Sumanth, Mrudula Yavagal
DOI: 10.18311/jnr/2009/229, Pagination: 103-110
Full-Text PDF Abstract Views: 24 | Pdf Views: 98
A. Saraswathy, R. V. Pradeep Chandran, S. Nandini Devi
DOI: 10.18311/jnr/2009/230, Pagination: 111-115
Full-Text PDF Abstract Views: 30 | Pdf Views: 46
S. John, S. Nikhil, J. Yaswanth, A. Bhaskar, A. Amit, S. Sudha
DOI: 10.18311/jnr/2009/231, Pagination: 116-120
Full-Text PDF Abstract Views: 81 | Pdf Views: 104