Volume 34, Issue 2, June 2020

Table of Contents

Research Articles

Ashmitha Sri P., Sendhilvel V., Raguchander T.

DOI: 10.18311/jbc/2020/25236, Pagination: 94-100
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 289
Shekh Alisha, Ankita Gupta, D. K. Rana

DOI: 10.18311/jbc/2020/25433, Pagination: 101-108
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 243
Jaydeep Halder, Deepak Kushwaha, A. B. Rai

DOI: 10.18311/jbc/2020/24829, Pagination: 109-112
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 125
P. Sree Chandana, Anil Sood, P L Sharma

DOI: 10.18311/jbc/2020/25896, Pagination: 113-118
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 249
M. Prabakaran, S. Sithanantham, K. P. Sanjayan, R. Krishna Mohan, S. Parimalarangan, E. Surendra Naidu

DOI: 10.18311/jbc/2020/25033, Pagination: 119-123
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 285
R. Anandhan, S. I. Kazmi, B. Majumder

DOI: 10.18311/jbc/2020/24917, Pagination: 124-131
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 27
U. Venugopal, P. D. Kamala Jayanthi, P. Saravan Kumar, K. S. Jagadeesh, K. Murali Mohan

DOI: 10.18311/jbc/2020/25359, Pagination: 132-139
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 288
Sandeep Singh, B. Poornesha, Rajwinder Kaur Sandhu, Boman Ramanujam

DOI: 10.18311/jbc/2020/24775, Pagination: 140-143
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 172
S. R. Sarmah, P. N. Bhattacharyya, K. Barooah

DOI: 10.18311/jbc/2020/22689, Pagination: 144-152
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 269
T. D. Nidheesh, A. N. Shylesha, A. H. Jayappa, K. S. Jagadish, Kuldeep Sharma

DOI: 10.18311/jbc/2020/25163, Pagination: 153-157
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 51

Research Notes

Ankita Gupta, M. Mohan, M. Sampathkumar, A. N. Shylesha, S. R. Venkatachalam, N. Bakthavatsalam

DOI: 10.18311/jbc/2020/25470, Pagination: 158-160
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 278
B. S. Gotyal, A. K. Ghorai, T. Ramasubramanian, S. Satpathy, Datta D

DOI: 10.18311/jbc/2020/25849, Pagination: 161-163
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 216
V. Amirthalingam, A. K. Tewari, Manju Sharma, Roopali Sharma, J. Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2020/23179, Pagination: 164-167
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 279