Volume 26, Issue 1, March 2012

Table of Contents

Articles

Hassan Ghahari

DOI: 10.18311/jbc/2012/3518, Pagination: 11-13
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 242
C. N. Rao, V. J. Shivankar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3519, Pagination: 14-17
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 110
Akhtar Ali Khan

DOI: 10.18311/jbc/2012/3520, Pagination: 1-10
   Full-Text PDF Abstract Views: 59 | Pdf Views: 58
Chandish R. Ballal, Tripti Gupta, Sunil Joshi

DOI: 10.18311/jbc/2012/3521, Pagination: 18-22
   Full-Text PDF Abstract Views: 91 | Pdf Views: 132
P. Vasanthi, T. N. Raviprasad

DOI: 10.18311/jbc/2012/3522, Pagination: 23-28
   Full-Text PDF Abstract Views: 55 | Pdf Views: 282
Dinesh Swami, Bishwajeet Paul, Rishikumar

DOI: 10.18311/jbc/2012/3523, Pagination: 29-33
   Full-Text PDF Abstract Views: 53 | Pdf Views: 138
C. Lalitha, T. Muralikrishna, M. S. V. Chalam

DOI: 10.18311/jbc/2012/3524, Pagination: 34-42
   Full-Text PDF Abstract Views: 65 | Pdf Views: 52
P. Malathi, R. Viswanathan, P. Padmanaban

DOI: 10.18311/jbc/2012/3525, Pagination: 49-54
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 110
K. Selvaraj, H. D. Kaushik, Rachna Gulati

DOI: 10.18311/jbc/2012/3526, Pagination: 55-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 82 | Pdf Views: 49
Pooja Chadha, Sandeep K. Sandhu, Sharanjit Kaur, Rashid Saleem, Sanehdeep Saini

DOI: 10.18311/jbc/2012/3527, Pagination: 43-48
   Full-Text PDF Abstract Views: 46 | Pdf Views: 143
B. Ramanujam, Vinaya Hemannavar, Honnur Basha, R. Rangeshwaran

DOI: 10.18311/jbc/2012/3529, Pagination: 62-69
   Full-Text PDF Abstract Views: 85 | Pdf Views: 247
S. K. Biswas, Rashmi Aggarwal, K. D. Srivastava, Sangeeta Gupta, Prem Dureja

DOI: 10.18311/jbc/2012/3530, Pagination: 70-74
   Full-Text PDF Abstract Views: 79 | Pdf Views: 48
T. R. Deepthi, O. K. Remadevi

DOI: 10.18311/jbc/2012/3531, Pagination: 75-76
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 168
D. V. Bhat

DOI: 10.18311/jbc/2012/3532, Pagination: 77-79
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 96
Tamogna Saha, R. K. Patil, C. Nithya

DOI: 10.18311/jbc/2012/3533, Pagination: 80-83
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 269
D. V. Subhashini

DOI: 10.18311/jbc/2012/3534, Pagination: 84-87
   Full-Text PDF Abstract Views: 49 | Pdf Views: 229
M. Suganthy, P. Sakthivel

DOI: 10.18311/jbc/2012/3535, Pagination: 88-91
   Full-Text PDF Abstract Views: 182 | Pdf Views: 18
T. Surulivelu, J. Gulsar Banu, T. Sonai Rajan, B. Dharajothi, M. Amutha

DOI: 10.18311/jbc/2012/3536, Pagination: 92-96
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 213