Volume 23, Issue 3, September 2009

Table of Contents

Articles

Pankaj Sood, C. S. Prabhakar

DOI: 10.18311/jbc/2009/3667, Pagination: 213-220
   Full-Text PDF Abstract Views: 62 | Pdf Views: 163
H. Basappa

DOI: 10.18311/jbc/2009/3668, Pagination: 221-228
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 142
S. P. S. Tomar

DOI: 10.18311/jbc/2009/3669, Pagination: 229-232
   Full-Text PDF Abstract Views: 62 | Pdf Views: 80
S. S. Aulakh, N. S. Butter

DOI: 10.18311/jbc/2009/3670, Pagination: 233–241
   Full-Text PDF Abstract Views: 54 | Pdf Views: 283
A. A. Khan

DOI: 10.18311/jbc/2009/3671, Pagination: 243–248
   Full-Text PDF Abstract Views: 39 | Pdf Views: 190
K. Srinivasa Murthy, R. Rajeshwari, T. Venkatesan, G. Ashok Kumar

DOI: 10.18311/jbc/2009/3672, Pagination: 249-253
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 113
T. Venkatesan, K. Srinivasa Murthy, R. J. Rabindra, T. V. Baskaran

DOI: 10.18311/jbc/2009/3673, Pagination: 255-264
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 66
Ghahari Hassan, Wojciech B. Jedryczkowsky, Murat Aslan, Hadi Ostovan

DOI: 10.18311/jbc/2009/3674, Pagination: 265-269
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 39
V. Rachappa, S. Lingappa, R. K. Patil

DOI: 10.18311/jbc/2009/3675, Pagination: 271-276
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 188
B. Padmanaban, R. Thangavelu, M. Gopi, M. M. Mustaffa

DOI: 10.18311/jbc/2009/3676, Pagination: 277-283
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 39
A. Mehrvar, R. J. Rabindra, K. Veenakumari, G. B. Narabenchi

DOI: 10.18311/jbc/2009/3677, Pagination: 295-300
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 131
S. Usharani, D. Johnchristopher, R. Udhaya Kumar, S. Sanjai Gandhi, K. Pratheema

DOI: 10.18311/jbc/2009/3678, Pagination: 301-304
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 68
Prashant Mishra, Ravinder Kumar, Vivek Singh, Gopal Singh

DOI: 10.18311/jbc/2009/3679, Pagination: 305-309
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 114
E. I. Jonathan, T. Raguchander, M. Zareena Bagam, S. Sundaramoorthy

DOI: 10.18311/jbc/2009/3680, Pagination: 311-316
   Full-Text PDF Abstract Views: 116 | Pdf Views: 84
J. Jayakumar, S. Ramakrishnan

DOI: 10.18311/jbc/2009/3681, Pagination: 317-319
   Full-Text PDF Abstract Views: 111 | Pdf Views: 164
R. F. Juliya, V. V. Sudheendrakumar, R. V. Varma

DOI: 10.18311/jbc/2009/3682, Pagination: 285-293
   Full-Text PDF Abstract Views: 71 | Pdf Views: 202
B. Dhara Jothi, T. Surulivelu, N. Gopalakrishnan, T. R. manjula

DOI: 10.18311/jbc/2009/3683, Pagination: 321-323
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 148
C. Gopalakrishnan, V. Valluvaparidasan

DOI: 10.18311/jbc/2009/3684, Pagination: 325-327
   Full-Text PDF Abstract Views: 78 | Pdf Views: 278
Sanjeev Kumar, J. P. Upadhyay, Archana Rani

DOI: 10.18311/jbc/2009/3685, Pagination: 329-332
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 231
A. Sangeetha, S. Mohan, R. Neelamegam

DOI: 10.18311/jbc/2009/3686, Pagination: 333-336
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 10