Volume 32, Issue 3-4, December 2016

Table of Contents

Articles

S. Sendilvelan, K. Bhaskar

DOI: 10.18311/jsst/2016/7681, Pagination: 69–72
   Full-Text PDF Abstract Views: 255 | Pdf Views: 71
A. Devaraju

DOI: 10.18311/jsst/2016/7751, Pagination: 73–78
   Full-Text PDF Abstract Views: 393 | Pdf Views: 183
Subarnarekha Bhattacharyya, Biswajit Roy, Moutushi Dutta Choudhury

DOI: 10.18311/jsst/2016/7752, Pagination: 79–84
   Full-Text PDF Abstract Views: 311 | Pdf Views: 269
Amrita Basu, Pabitra Maity, Prasanta Karmakar, Sanat Karmakar

DOI: 10.18311/jsst/2016/7753, Pagination: 85–92
   Full-Text PDF Abstract Views: 218 | Pdf Views: 189
S. Ilangovan, A. Shanmugasundaram, Sanjivi Arul

DOI: 10.18311/jsst/2016/8388, Pagination: 93–98
   Full-Text PDF Abstract Views: 389 | Pdf Views: 193
Lakhi Ram Chauhan, Majar Singh, J. K. Bajpai, Kshipra Misra, Amit Agarwal

DOI: 10.18311/jsst/2016/8548, Pagination: 99–106
   Full-Text PDF Abstract Views: 279 | Pdf Views: 47
Soumen Ghosh, Arpan Mal, Tanushree Chakraborty, Gobinda Chandra De, Daniel Gerrard Marangoni

DOI: 10.18311/jsst/2016/14746, Pagination: 107–114
   Full-Text PDF Abstract Views: 541 | Pdf Views: 183
Santosh Kumar, Dipankar Halder, Atanu Mitra

DOI: 10.18311/jsst/2016/15452, Pagination: 115–120
   Full-Text PDF Abstract Views: 344 | Pdf Views: 88