Volume 32, Issue 1-2, June 2016

Table of Contents

Articles

Debasree Ghosh, Dipti Kumar Chattoraj, Parimal Chattopadhyay, Kali Pada Das

DOI: 10.18311/jsst/2016/6572, Pagination: 1-7
   Full-Text PDF Abstract Views: 366 | Pdf Views: 117
Prasanjit Ghosh, Barnali Kar, Soumik Bardhan, Kaushik Kundu, Swapan Kumar Saha, Bidyut K. Paul, Sajal Das

DOI: 10.18311/jsst/2016/6596, Pagination: 8-16
   Full-Text PDF Abstract Views: 180 | Pdf Views: 149
Ajaya Bhattarai, Wilczura–Wachnik Hanna

DOI: 10.18311/jsst/2016/6597, Pagination: 17-21
   Full-Text PDF Abstract Views: 242 | Pdf Views: 266
Vaishali Suthar, C. N. Murthy

DOI: 10.18311/jsst/2016/6598, Pagination: 22-27
   Full-Text PDF Abstract Views: 282 | Pdf Views: 155
Ng. Florence, H. Naorem

DOI: 10.18311/jsst/2016/6599, Pagination: 28-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 254 | Pdf Views: 287
Omprakash S. Yemul, Rahul D. Kamble, Viresh R. Thamke, Snehalkumar D. Patil, Bhaskar S. Dawane, Kisan M. Kodam

DOI: 10.18311/jsst/2016/6600, Pagination: 35-45
   Full-Text PDF Abstract Views: 671 | Pdf Views: 94
Swarnali Maiti, Gadadhar Barman, Jayasree Konar Laha

DOI: 10.18311/jsst/2016/6601, Pagination: 46-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 184 | Pdf Views: 197
Jemal Mohammed Yasin, O. P. Yadav, Abi M. Taddesse

DOI: 10.18311/jsst/2016/6602, Pagination: 51-59
   Full-Text PDF Abstract Views: 277 | Pdf Views: 81
Gidey Bahre, Tadele Hunde, Mekonen Tirfu, Rishi Pal, R. C. Saini

DOI: 10.18311/jsst/2016/6603, Pagination: 60-68
   Full-Text PDF Abstract Views: 400 | Pdf Views: 67