Volume 27, Issue 1&2, January-June 2020

Table of Contents

Research Articles

K. Selvam, N. Shiva, K. R. Manikandan, D. S. Rajavel

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/23938, Pagination: 1-6
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 232
Affiati Noviarini, Tri Wahyuni, Anton Bahtiar

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/24194, Pagination: 7-13
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 189
Narendra Namdev, Arun Kumar, Gayatri Rai, Payal Mahobiya

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/24457, Pagination: 14-22
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 102
R. Mandil, A. Prakash, R. K. S. Yadav, A. Rahal, S. K. Garg

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/24930, Pagination: 23-27
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 40
Chaitali Hambire, Umesh Hambire

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25040, Pagination: 28-33
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 47
Madhu Sharma, Pooja Chadha

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25234, Pagination: 34-43
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 279
Masahiro Ogawa, Takahiro Kimura, Junya Kitamoto, Takeo Takeda, Kenta Kitazumi, Takahiro Kyoya, Megumi Terada

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25249, Pagination: 44-53
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 241
Y. Ravikumar, D. Madhuri, M. Lakshman, A. Gopala Reddy, B. Kalakumar

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25279, Pagination: 54-57
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 20
Priyanka Sharma, Pawan Kumar Verma, Rajinder Raina, Shilpa Sood, Shahid Prawez, Lenesha Manhas

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25318, Pagination: 58-69
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 216
Harkrishan, Priyanka Saraf, Anil K. Tyor, Jitender K. Bhardwaj

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25386, Pagination: 70-78
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 31
Nagaraju Bandaru, A. Ramu, S. Vidhyadhara

DOI: 10.18311/ti/2020/v27i1&2/25580, Pagination: 79-85
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 111