Volume 11, Issue 1-2, June 2011

Table of Contents

Articles

Doyil T. Vengayil, Jyoti Singh, Ashwarya Luxmi Singh, V. K. Das, P. B. Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2243, Pagination: 1-8
   Full-Text PDF Abstract Views: 219 | Pdf Views: 297
S. K. Nigam, Jyoti Singh, Ashwarya Luxmi Singh, V. K. Das, P. B. Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2244, Pagination: 9-19
   Full-Text PDF Abstract Views: 140 | Pdf Views: 136
Ranjana Srivastava, Peyush Punia

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2245, Pagination: 21-28
   Full-Text PDF Abstract Views: 134 | Pdf Views: 266
Ramesh Chandra, Ambrish Kaushal, Shailja Singh, Yogesh Upadhyay, Ram Autar, Shantanu Khatri, Shipra Shukla, Sultana Sarwar Saiyed, Anshul Chandra

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2246, Pagination: 29-32
   Full-Text PDF Abstract Views: 139 | Pdf Views: 88
P. K. Singh, Jai Singh, Anil Kumar Gupta, Seema Chaudhary

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2247, Pagination: 33-38
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 132
Rizwan Ahmad, G. B. Chand

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2248, Pagination: 39-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 123
Yogesh Upadhyay, Ramesh Chandra, Shipra Shukla, Sultana Sarwar Sayed

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2249, Pagination: 47-51
   Full-Text PDF Abstract Views: 166 | Pdf Views: 19
P. K. Mishra, A. Kumar, Lily Jaiswal, S. K. Sharan, D. Kumar, J. P. Pandey, A. K. Sinha, B. C. Prasad

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2250, Pagination: 53-68
   Full-Text PDF Abstract Views: 141 | Pdf Views: 130
Lalta Prasad, Arvind K. Dwivedi, Vineet K. Dubey, M. Serajuddin

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2251, Pagination: 69-80
   Full-Text PDF Abstract Views: 148 | Pdf Views: 26
A. D. Kshirsagar, V. R. Gunale

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2252, Pagination: 81-90
   Full-Text PDF Abstract Views: 245 | Pdf Views: 67
Vandana Singh, S. S. Srivastava, P. B. Singh

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2253, Pagination: 91-99
   Full-Text PDF Abstract Views: 136 | Pdf Views: 210
Mamta Pal, S. K. Pandey

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2254, Pagination: 101-106
   Full-Text PDF Abstract Views: 133 | Pdf Views: 175
Assadullah Sheikh, S. V. S. Rana, Amit Pal

DOI: 10.18311/jeoh/2011/2255, Pagination: 107-115
   Full-Text PDF Abstract Views: 123 | Pdf Views: 156