Volume 5, Issue 2, 1991

Table of Contents

Articles

Mari Marutani, R. Muniappan

DOI: 10.18311/jbc/1991/15209, Pagination: 64-69
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 284
S. Manickavasagam, A. V. Navarajan Paul, S. I. Farooqi, A. K. Ganguly

DOI: 10.18311/jbc/1991/15210, Pagination: 70-73
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 47
G. Veeranna, H. K. Jyothi

DOI: 10.18311/jbc/1991/15211, Pagination: 74-77
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 46
J. Diraviam, C. A. Viraktamath

DOI: 10.18311/jbc/1991/15214, Pagination: 78-80
   Full-Text PDF Abstract Views: 46 | Pdf Views: 85
P. K. Sharma, V. K. Verma

DOI: 10.18311/jbc/1991/15216, Pagination: 81-84
   Full-Text PDF Abstract Views: 70 | Pdf Views: 17
R. J. Rabindra, S. Balasaraswathy, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1991/15218, Pagination: 85-87
   Full-Text PDF Abstract Views: 36 | Pdf Views: 113
G. S. Battu, N. Ramakrishnan, Nam Prakash

DOI: 10.18311/jbc/1991/15220, Pagination: 88-92
   Full-Text PDF Abstract Views: 34 | Pdf Views: 293
S. Easwaramoorthy, G. Santhalakshmi

DOI: 10.18311/jbc/1991/15222, Pagination: 93-96
   Full-Text PDF Abstract Views: 67 | Pdf Views: 251
H. Khaderkhan, S. Jayaraj, M. Gopalan

DOI: 10.18311/jbc/1991/15224, Pagination: 97-100
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 44
K. C. Patel, R. V. Vyas, D. N. Yadav

DOI: 10.18311/jbc/1991/15226, Pagination: 101-104
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 54
D. Maiti, B. Dasgupta, Chitreshwar Sen

DOI: 10.18311/jbc/1991/15228, Pagination: 105-109
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 165
B. Jayapal Gowdu

DOI: 10.18311/jbc/1991/15230, Pagination: 110-112
   Full-Text PDF Abstract Views: 29 | Pdf Views: 144
A. K. Pandey, R. S. Luka, S. K. Hasija, R. C. Rajak

DOI: 10.18311/jbc/1991/15232, Pagination: 113-115
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 133
K. R. Aneja, B. Srinivas

DOI: 10.18311/jbc/1991/15234, Pagination: 116-118
   Full-Text PDF Abstract Views: 32 | Pdf Views: 212
S. Parameswaran, P. C. Sundara Babu, P. J. Suresh, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1991/15236, Pagination: 121-122
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 217
R. C. Rajak, S. S. Sandhu, Shirshendu Mukherjee, Shobha Kekre, Arvind Gupta

DOI: 10.18311/jbc/1991/15238, Pagination: 123-124
   Full-Text PDF Abstract Views: 26 | Pdf Views: 274
Susamma Mathai, T. Jiji, K. Saradamma

DOI: 10.18311/jbc/1991/15240, Pagination: 125-125
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 190
K. L. Srivastava

DOI: 10.18311/jbc/1991/15242, Pagination: 126-127
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 69
S. K. Patel

DOI: 10.18311/jbc/1991/15243, Pagination: 128-129
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 194

Research Notes

U. S. Rawat, A. D. Pawar

DOI: 10.18311/jbc/1991/15244, Pagination: 119-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 241

Book Review

S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1991/15245, Pagination: 130-130
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 224