Volume 9, Issue 1, 1995

Table of Contents

Articles

R. S. Bal, Z. S. Dhaliwal, S. S. Bains

DOI: 10.18311/jbc/1995/7609, Pagination: 1-4
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 13
Ravindra Nath Singh, Shashi Shekhar Sinha, K. Thangavelu

DOI: 10.18311/jbc/1995/7610, Pagination: 5-8
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 179
Maninder Shenhmar, K. S. Brar

DOI: 10.18311/jbc/1995/7611, Pagination: 9-12
   Full-Text PDF Abstract Views: 226 | Pdf Views: 276
S. L. Awchar, U. S. Satpute, D. N. Sarnaik, D. B. Sarode

DOI: 10.18311/jbc/1995/7612, Pagination: 13-15
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 11
Abraham Verghese

DOI: 10.18311/jbc/1995/7613, Pagination: 16-20
   Full-Text PDF Abstract Views: 63 | Pdf Views: 183
M. Sen Choudhuri, K. Chaudhuri, B. K. Agarwala

DOI: 10.18311/jbc/1995/7614, Pagination: 21-25
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 45
R. Veeravel, P. Baskaran

DOI: 10.18311/jbc/1995/7615, Pagination: 26-29
   Full-Text PDF Abstract Views: 38 | Pdf Views: 32
M. Ganesh Kumar, R. Velusamy

DOI: 10.18311/jbc/1995/7616, Pagination: 30-33
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 127
R. J. Rabindra, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1995/7617, Pagination: 34-36
   Full-Text PDF Abstract Views: 57 | Pdf Views: 191
D. K. Saha, Sitansu Pan

DOI: 10.18311/jbc/1995/7618, Pagination: 37-40
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 43
V. V. Sudheendrakumar, S. K. Jalali, S. P. Singh

DOI: 10.18311/jbc/1995/7619, Pagination: 43-44
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 251
N. Bakthavatsalam, S. P. Singh, N. A. Pushpalatha, B. S. Bhummannavar

DOI: 10.18311/jbc/1995/7620, Pagination: 45-46
   Full-Text PDF Abstract Views: 69 | Pdf Views: 116
Dunston P. Ambrose, M. Anto Claver

DOI: 10.18311/jbc/1995/7621, Pagination: 47-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 226
P. R. Srinivas, N. V. Krishnaiah

DOI: 10.18311/jbc/1995/7622, Pagination: 51-51
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 264
Mahabaleshwar Hegde, B. V. Patil

DOI: 10.18311/jbc/1995/7623, Pagination: 52-53
   Full-Text PDF Abstract Views: 51 | Pdf Views: 18
Mahabaleshwar Hegde, B. V. Patil

DOI: 10.18311/jbc/1995/7624, Pagination: 54-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 243
J. Romeis, O. Romeis, T. G. Shanower

DOI: 10.18311/jbc/1995/7625, Pagination: 56-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 106
S. Karpagavalli, R. Ramabadran

DOI: 10.18311/jbc/1995/7626, Pagination: 59-60
   Full-Text PDF Abstract Views: 45 | Pdf Views: 94
K. Renganathan, R. Sridar, R. Jeyarajan

DOI: 10.18311/jbc/1995/7627, Pagination: 61-62
   Full-Text PDF Abstract Views: 92 | Pdf Views: 140
T. Raguchander, K. Rajappan, K. Prabakar

DOI: 10.18311/jbc/1995/7628, Pagination: 63-64
   Full-Text PDF Abstract Views: 74 | Pdf Views: 161
R. Sridar, A. Regupathy, K. Ranganathan

DOI: 10.18311/jbc/1995/7629, Pagination: 65-66
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 268
Kamlesh Mathur

DOI: 10.18311/jbc/1995/7630, Pagination: 67-68
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 36
Rashmi Aggarwal, D. V. Singh, K. D. Srivastava

DOI: 10.18311/jbc/1995/7631, Pagination: 69-70
   Full-Text PDF Abstract Views: 52 | Pdf Views: 287
D. K. Saha, Sitansu Pan

DOI: 10.18311/jbc/1995/7632, Pagination: 71-73
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 76

Research Notes

Maninder Shenhmar, G. C. Varma

DOI: 10.18311/jbc/1995/7633, Pagination: 41-42
   Full-Text PDF Abstract Views: 92 | Pdf Views: 293