Volume 9, Issue 1, January 2009

Table of Contents

Articles

Abbas Delazar, Bohlool H. Asl, Omolbanin Mohammadi, Fariba H. Afshar, Lutfun Nahar, Masoud Modarresi, Hossein Nazemiyeh, Satyajit D. Sarker

DOI: 10.18311/jnr/2009/213, Pagination: 1-7
   Full-Text PDF Abstract Views: 219 | Pdf Views: 229
Ashish Pagariya, V. Maithili

DOI: 10.18311/jnr/2009/214, Pagination: 8-11
   Full-Text PDF Abstract Views: 116 | Pdf Views: 102
Monica Kachroo, S. S. Agrawal

DOI: 10.18311/jnr/2009/215, Pagination: 12-20
   Full-Text PDF Abstract Views: 181 | Pdf Views: 59
Mandev B. Patel, P. D. Rai, S. H. Mishra

DOI: 10.18311/jnr/2009/216, Pagination: 21-26
   Full-Text PDF Abstract Views: 153 | Pdf Views: 171
B. C. Koti, S. M. Biradar, R. V. Karadi, A. D. Taranalli, V. S. Benade

DOI: 10.18311/jnr/2009/217, Pagination: 27-34
   Full-Text PDF Abstract Views: 148 | Pdf Views: 285
Abhishek S. Shah, Mahendra A. Gunjal, Archana R. Juvekar

DOI: 10.18311/jnr/2009/218, Pagination: 35-42
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 120
Alok S. Wakade, Abhishek S. Shah, Mrugaya P. Kulkarni, Archana R. Juvekar

DOI: 10.18311/jnr/2009/219, Pagination: 43-50
   Full-Text PDF Abstract Views: 128 | Pdf Views: 289
J. Anbu, R. Vasuki, P. Shanmugasundaram, Shiny George, R. Sujatha, M. Vijey Aanandhi

DOI: 10.18311/jnr/2009/220, Pagination: 51-55
   Full-Text PDF Abstract Views: 168 | Pdf Views: 182
Rakesh Kumar, Mehtab Parveen, Anil Kumar, Waseem Rizvi

DOI: 10.18311/jnr/2009/221, Pagination: 56-61
   Full-Text PDF Abstract Views: 129 | Pdf Views: 225
Mrugaya P. Kulkarni, Archana R. Juvekar

DOI: 10.18311/jnr/2009/222, Pagination: 62-67
   Full-Text PDF Abstract Views: 138 | Pdf Views: 239
V. Madhavan, Shilpi Arora, Anita Murali, S. N. Yoganarasimhan

DOI: 10.18311/jnr/2009/223, Pagination: 68-73
   Full-Text PDF Abstract Views: 137 | Pdf Views: 74
R. Vadivelan, S. Bhadra, Avs. Ravi, Kuldeep Singh, A. Shanish, K. Elango, B. Suresh

DOI: 10.18311/jnr/2009/224, Pagination: 74-78
   Full-Text PDF Abstract Views: 225 | Pdf Views: 66
Abhijeet A. Bidkar, A. P. Sherje, Kishore N. Gujar, U. S. Bagul, P. B. Miniyar, S. A. Aphale

DOI: 10.18311/jnr/2009/225, Pagination: 79-84
   Full-Text PDF Abstract Views: 163 | Pdf Views: 245
Kajal N. Chauhan, Mandev B. Patel, Hima R. Valera, Savita D. Patil, Sanjay J. Surana

DOI: 10.18311/jnr/2009/226, Pagination: 85-90
   Full-Text PDF Abstract Views: 131 | Pdf Views: 103
T. Jayakumar, M. Ilayaraja, M. P. Sridhar, S. Sivalokanathan, T. R. Bharth Prasad, M. P. Balasubramanian

DOI: 10.18311/jnr/2009/227, Pagination: 91-98
   Full-Text PDF Abstract Views: 125 | Pdf Views: 44
B. N. Sinha, S. K. Bansal, A. K. Pattnaik

DOI: 10.18311/jnr/2009/228, Pagination: 99-102
   Full-Text PDF Abstract Views: 165 | Pdf Views: 260
Meera Sumanth, Mrudula Yavagal

DOI: 10.18311/jnr/2009/229, Pagination: 103-110
   Full-Text PDF Abstract Views: 106 | Pdf Views: 253
A. Saraswathy, R. V. Pradeep Chandran, S. Nandini Devi

DOI: 10.18311/jnr/2009/230, Pagination: 111-115
   Full-Text PDF Abstract Views: 107 | Pdf Views: 55
S. John, S. Nikhil, J. Yaswanth, A. Bhaskar, A. Amit, S. Sudha

DOI: 10.18311/jnr/2009/231, Pagination: 116-120
   Full-Text PDF Abstract Views: 172 | Pdf Views: 286