Volume 33, Issue 2, June 2019

Table of Contents

Original Articles

Aditi Hegde, Gopikrishna V., Nithin N. Bhaskar, Smitha B. Kulkarni, Jeswin Jacob, Sourabha K. G.

DOI: 10.18311/jpfa/2019/22327, Pagination: 32-39
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129
Chitra Mohan, Sudhaa Mani, Ambiga Pazhani, Sivaraman G., Yasmeen Ahamed, Balan N.

DOI: 10.18311/jpfa/2019/23455, Pagination: 40-44
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 277
S. V. Soumya, Jagadish Ebenezer, S. Mahasampath Gowri

DOI: 10.18311/jpfa/2019/23510, Pagination: 45-49
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 111
T. L. Yogesh, Archana Mukunda, Vijay Jain, Vijay Raghava, Hesam Mohammadzaman, Furugh Soleimani

DOI: 10.18311/jpfa/2019/23599, Pagination: 50-54
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 43

Case Report

Swapnil S. Karwa, Lalitha B. Shiggaon, B. M. Rudagi, Mayur A. Dhavan

DOI: 10.18311/jpfa/2019/23644, Pagination: 55-58
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 239
Jigna S. Shah, Nutan Lunagriya

DOI: 10.18311/jpfa/2019/23639, Pagination: 59-63
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 59