Volume 34, Issue 4, December 2020

Table of Contents

Original Articles

Sanjith K., Vishalini L., Diana Prem, Ambika Murugesan, Maya Ramesh, Rajathi Palani

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25955, Pagination: 107-112
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 74
Soumya S. V., Kingsly Paul M., Mahasampath Gowri S.

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25738, Pagination: 113-117
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 129
Nikita Jaiswal, Anjana Raut, P. C. Mishra

DOI: 10.18311/jpfa/2020/25512, Pagination: 118-130
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 199
Sanjeev Datana, Shiv Shankar Agarwal, S. K. Bhandari, Deepak Chauhan

DOI: 10.18311/jpfa/2020/26024, Pagination: 131-137
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 67

Review Article

K. Malathi, G. D. Ramkumar, Sandhya Gnanasambandam

DOI: 10.18311/jpfa/2020/26125, Pagination: 138-142
   Full-Text PDF Abstract Views: | Pdf Views: 165