Volume 11, Issue 1&2, 1997

Table of Contents

Articles

K. Basavana Goud, S. Lingappa, K. A. Kulkarni

DOI: 10.18311/jbc/1997/7568, Pagination: 1-4
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 219
R. J. Rabindra, B. Rajasekaran, S. Jayaraj

DOI: 10.18311/jbc/1997/7569, Pagination: 5-9
   Full-Text PDF Abstract Views: 40 | Pdf Views: 65
S. M. Galande, D. S. Ajri

DOI: 10.18311/jbc/1997/7570, Pagination: 11-16
   Full-Text PDF Abstract Views: 44 | Pdf Views: 129
R. K. Murali Baskaran, M. S. Venugopal, N. R. Mahadevan

DOI: 10.18311/jbc/1997/7571, Pagination: 17-22
   Full-Text PDF Abstract Views: 48 | Pdf Views: 230
V. Venkadasubramanian, A. Janagarajan, P. M. M. David

DOI: 10.18311/jbc/1997/7572, Pagination: 23-27
   Full-Text PDF Abstract Views: 33 | Pdf Views: 27
V. Jhansi Lakshmi, G. Katti, N. V. Krishnaiah, T. Lingaiah

DOI: 10.18311/jbc/1997/7573, Pagination: 29-32
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 269
V. Jhansi Lakshmi, G. Katti, N. V. Krishnaiah

DOI: 10.18311/jbc/1997/7574, Pagination: 33-36
   Full-Text PDF Abstract Views: 42 | Pdf Views: 180
C. Sankaranarayanan, S. S. Hussaini, P. Sreerama Kumar, R. D. Prasad

DOI: 10.18311/jbc/1997/7575, Pagination: 37-41
   Full-Text PDF Abstract Views: 58 | Pdf Views: 135
D. Dinakaran, T. Marimuthu

DOI: 10.18311/jbc/1997/7576, Pagination: 43-47
   Full-Text PDF Abstract Views: 47 | Pdf Views: 23
S. Rajeshwari, A. Santhi, C. V. Sivakumar

DOI: 10.18311/jbc/1997/7577, Pagination: 49-52
   Full-Text PDF Abstract Views: 80 | Pdf Views: 98
Neeta Sharma, Ratna Ghosh Nayek, Madhulika Nigam

DOI: 10.18311/jbc/1997/7578, Pagination: 53-58
   Full-Text PDF Abstract Views: 41 | Pdf Views: 168
Sunil Joshi, T. Venkatesan, N. S. Rao

DOI: 10.18311/jbc/1997/7579, Pagination: 59-63
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 93
A. Naganagoud, K. A. Kulkarni

DOI: 10.18311/jbc/1997/7580, Pagination: 65-68
   Full-Text PDF Abstract Views: 56 | Pdf Views: 284
Satish Kumar, B. K. Kaul

DOI: 10.18311/jbc/1997/7581, Pagination: 69-71
   Full-Text PDF Abstract Views: 35 | Pdf Views: 219
S. Manisegaran, S. Letchoumanane, A. Mohamed Hanifa

DOI: 10.18311/jbc/1997/7582, Pagination: 73-75
   Full-Text PDF Abstract Views: 31 | Pdf Views: 38
H. C. Gupta, I. J. Gupta, S. N. Sharma

DOI: 10.18311/jbc/1997/7583, Pagination: 77-78
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 132
S. Easwaramoorthy, D. B. Strongman, G. Santhalakshmi

DOI: 10.18311/jbc/1997/7584, Pagination: 79-80
   Full-Text PDF Abstract Views: 68 | Pdf Views: 65
K. Karthikeyan, A. V. Rangarajan, M. Muthuswami

DOI: 10.18311/jbc/1997/7585, Pagination: 81-83
   Full-Text PDF Abstract Views: 50 | Pdf Views: 214
V. U. Sonalkar, S. D. Deshmukh, U. S. Satpute

DOI: 10.18311/jbc/1997/7586, Pagination: 85-87
   Full-Text PDF Abstract Views: 37 | Pdf Views: 248
Hem Saxena, R. Ahmad

DOI: 10.18311/jbc/1997/7587, Pagination: 89-91
   Full-Text PDF Abstract Views: 43 | Pdf Views: 288
Hem Saxena, R. Ahmad

DOI: 10.18311/jbc/1997/7588, Pagination: 93-96
   Full-Text PDF Abstract Views: 60 | Pdf Views: 65
K. C. Puzari, D. K. Sarmah, L. K. Hazarika

DOI: 10.18311/jbc/1997/7589, Pagination: 97-100
   Full-Text PDF Abstract Views: 97 | Pdf Views: 146
T. Raguchander, K. Jayashree, R. Samiyappan

DOI: 10.18311/jbc/1997/7590, Pagination: 101-105
   Full-Text PDF Abstract Views: 108 | Pdf Views: 81