Volume 7, Issue 2, June 2007

Table of Contents

Articles

R. Srinivasan, M. J. N. Chandrasekar, M. J. Nanjan, B. Suresh

DOI: 10.18311/jnr/2007/306, Pagination: 184-188
   Full-Text PDF Abstract Views: 321 | Pdf Views: 160
Kalpana S. Patil, G. C. Mamatha, S. C. Chaturvedi

DOI: 10.18311/jnr/2007/307, Pagination: 189-194
   Full-Text PDF Abstract Views: 273 | Pdf Views: 94
Kalpana S. Patil, V. V. Chaudhari, Sachin Mahajan

DOI: 10.18311/jnr/2007/308, Pagination: 195-199
   Full-Text PDF Abstract Views: 132 | Pdf Views: 261
Muthuswamy Ragunathan, Berhanemeskel Weldegerima

DOI: 10.18311/jnr/2007/309, Pagination: 200-206
   Full-Text PDF Abstract Views: 130 | Pdf Views: 98
Kartick Chandra Pramanik, Ria Biswas, Durba Bandyopadhyay, Moumita Mishra, Chintamoni Ghosh, T. K. Chatterjee

DOI: 10.18311/jnr/2007/310, Pagination: 207-213
   Full-Text PDF Abstract Views: 158 | Pdf Views: 188
M. B. Shankar, J. R. Parikh, M. Geetha, R. S. Mehta, A. K. Saluja

DOI: 10.18311/jnr/2007/311, Pagination: 214-219
   Full-Text PDF Abstract Views: 217 | Pdf Views: 207
Jude E. Okokon, Bassey S. Antia

DOI: 10.18311/jnr/2007/312, Pagination: 220-224
   Full-Text PDF Abstract Views: 140 | Pdf Views: 141
N. Deepa, N. N. Rajendran

DOI: 10.18311/jnr/2007/313, Pagination: 225-229
   Full-Text PDF Abstract Views: 170 | Pdf Views: 221
R. Rajesh, L. Sathiyanarayanan, S. Arulmozhi, S. Jubie, Md. Sarfaraz

DOI: 10.18311/jnr/2007/314, Pagination: 229-233
   Full-Text PDF Abstract Views: 119 | Pdf Views: 165
Anshuman Trigunayat, M. Raghavendra, R. K. Singh, A. K. Bhattacharya, S. B. Acharya

DOI: 10.18311/jnr/2007/315, Pagination: 234-246
   Full-Text PDF Abstract Views: 180 | Pdf Views: 123
Swati Dhote, P. Uma Devi, A. K. Pathak, R. B. Goswami

DOI: 10.18311/jnr/2007/316, Pagination: 247-251
   Full-Text PDF Abstract Views: 154 | Pdf Views: 263
V. S. P. Saradhi, Salma Khanam, B. G. Shivananda, T. Vasantha Kumar, T. N. Shivananda

DOI: 10.18311/jnr/2007/317, Pagination: 258-262
   Full-Text PDF Abstract Views: 263 | Pdf Views: 80
A. M. Krupanidhi, H. M. Vagdevi, C. S. Shreedhara, V. P. Vaidya, K. S. Muralikrishna

DOI: 10.18311/jnr/2007/318, Pagination: 263-268
   Full-Text PDF Abstract Views: 179 | Pdf Views: 46
Maitreyi Zaveri, Sunita Jain

DOI: 10.18311/jnr/2007/319, Pagination: 269-277
   Full-Text PDF Abstract Views: 124 | Pdf Views: 82
T. Prakash, Dayanand Bhoumik, H. Shivakumar, J. S. Venkatesh, A. S. Dutta

DOI: 10.18311/jnr/2007/322, Pagination: 278-282
   Full-Text PDF Abstract Views: 148 | Pdf Views: 41
Arshia Shariff, P. K. Manna, K. L. K. Paranjothy, Mohammed Asad

DOI: 10.18311/jnr/2007/320, Pagination: 283-288
   Full-Text PDF Abstract Views: 145 | Pdf Views: 267
Purnima Ashok, S. Arulmozhi, B. P. Bhaskara, R. Rajendran, B. G. Desai

DOI: 10.18311/jnr/2007/321, Pagination: 289-293
   Full-Text PDF Abstract Views: 168 | Pdf Views: 222

Book Review

Noorunnisa Begum, K. Ravikumar

DOI: 10.18311/jnr/2007/324, Pagination: 294-295
   Full-Text PDF Abstract Views: 122 | Pdf Views: 293